2023 - Matematika instituti byulleteni

Matematika Instituti Byulleteni
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti
hamda
O'zbekiston Matematika Jamiyati
tomonidan
2018-yilda ta'sis etilgan
Title
Перейти к контенту

2023

Arxiv

2023-yilda chop etilgan maqolalar


1. Abdukaxorova Z. Ikkinchi tartibli Keli daraxtidagi p-adik Izing modeli uchun kuchsiz davriy umumlashgan p-adik Gibbs o‘lchovlari mavjudligi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. 1-7 pdf
2. Akbarov A. Boshqaruvlarga H-chegaralanishlar qo‘yilgan hol uchun differensial o‘yinlar. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. 8-16 pdf
3. Baratov B. Separabel kubik stoxastik operatorning dinamikasi haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. 17-25 pdf
4. Boltayev N. K2(Pm) fazodagi Furye koeffitsiyentlari uchun optimal kvadratura formulalarini qurish. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. 26-31 pdf
5. Dexqonov F. Sterjenni isitish jarayoni bilan bog‘liq parabolik tenglama uchun chegaraviy boshqaruv masalasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. pdf
6. Kurbanov K. Yarim additiv funksionallar gruppasidan olingan akslantirishlarning ochiqligi haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. 39-47 pdf
7. Samatov B. Uralova S. La -chegaralanishli bitta chiziqli hol uchun quvish-qochish masalalari. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. 48-57 pdf
8. Formanov Sh., Sirojitdinov A. Bog`liqsiz va bir xil taqsimlangan tasodifiy miqdorlar yig`indilari taqsimotining asimptotik yoyilmasi haqidagi Essen teoremasining boshqa bir isboti. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. 58-63 pdf
9. Qahhorov A., Xusanov J. Kechikuvchi chiziqli bo‘lmagan avtonom bo‘lmagan sistemalarning bir sinfining turg‘unligi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. 64-69 pdf
10. Maxammadaliyev M., Xolmirzayev J. Spin qiymatlari to`plami sanoqli bo`lgan HCmodel: kuchsiz davriy Gibbs o`lchovlari. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. 70-77 pdf
11. Matchanova A. Kaputo operatori qatnashgan uchinchi tartibli parabolik-giperbolik tipdagi tenglama uchun chegaraviy masalaning yechilishi. 78-86 Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. 78-86 pdf
12. Mirsaburova D. Singulyar koeffitsientli aralash turdagi tenglama uchun sohaningchegaraviy va unga parallel ichki xarakteristikasida Bitsadze-Samarskiy shartiga o‘xshash shartli masala. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. 87-115 pdf
13. Mustapoqulov X., Mamadaliev N., Abdualimova G. Boshqariladigan tebranish sistemalarida o‘zgarmas ko‘p qiymatli akslantirishning invariantligi haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. 116-121 pdf
14. Safarov J. Bir jinsli bo`lmagan integro-differensial tenglama yadrosini aniqlash masalasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. 122-130 pdf
15. Shadimetov X., Davlatova F. $L_{2}^{(3)}(0,1)$ fazosida Sard tipidagi vaznli optimal kvadratur formulalar. 131-137 Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. pdf
16. Urinov A., Usmonov D. Yadrosida Bessel funksiyasi qatnashgan integro–differensial operatorni o‘z ichiga oluvchi bir oddiy differensial tenglama uchun Koshi masalasi haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. 138-153 pdf
17. Usmonov D. Soha ichida va chegarasida buziladigan aralash turdagi ikkinchi tartibli xususiy hosilali differensial tenglama uchun nolokal chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №1, pp. 154-172 pdf


1. Aliyev A, Begmatov A. Ikkita nuqtada sinishga ega aylana gomeomorfizmlari renormalizatsiyalarining asimptotik tabiati. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 1-7 pdf
2. Jafarov S. Vaznli grand Lebeg qism fazolarida trigonometrik yaqinlashish. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 8-19 pdf
3. Xo‘jaqulov J. Yulduzsimon grafda Prabhakar kasr hosilasi bilan berilgan differensial tenglama uchun boshlang‘ich-chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 20-30 pdf
4. Mamadaliyev B. Besh o‘lchovli ikki indeksli psevdoevklid fazoda ikki o‘lchovli to‘la sirtlar geometriyasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 31-43 pdf
5. Qudayberganov A., Sharipova S. Koeffitsientlari uzilishga ega bo‘lgan elliptik tenglamalar uchun Koshi masalasi yechimining yagonaligi haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 44-51 pdf
6. Qo‘shaqov X. Сheksiz uchtalik differensial tenglamalar sistemalari uchun qochish differensial o‘yin. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 52-58 pdf
7. Taifour S., Zoubir H., Medjati R. Lorents-Geyzenberg fazosida chekli Chen tipidagi translatsiya yuzalari. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 58-70 pdf
8. Jabborov N., Husenov B. Chegaralangan A(z)–analitik funksiyalar uchun chegaraviy yagonalik teoremasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 71-79 pdf
9. Abduolimova G. Kechikishli traektoriyalar dastasini boshqarishning bir o‘yin masalasi haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 80-91 pdf
10. Ibragimov M. Neytral SFS-fazolarda geometrik tripotentlar panjarasining xossalar. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 92-98 pdf
11. Irgashev B. Buzilishga ega kasr tartibli hosila qatnashgan yuqori tartibli tenglama uchun chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 99-107 pdf
12. Ismoilov A. Bir jinsli bo‘lmagan umumlashgan Eyler-Puasson-Dardu tenglamasi uchun Gursa masalasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 108-113 pdf
13. Ruziev M., Raximova G. Xususiy kasr hosilali differensial tenglama uchun chegaraviy masala haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 114-121 pdf
14. To‘raqulov H. Uch o‘lchovli Trikomi tenglamasi uchun chegaralanmagan parallelepiped sohada davriy chegaraviy shartli chiziqli teskari masala haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 122-132 pdf
15. Tursunov F., Shodiyev D. Uch o‘lchovli fazoda bigarmonik tenglamalar uchun Koshi masalasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 133-141 pdf
16. Urinboyev F. Chekli o‘lchamli Yordan algebralarining ichki va lokal ichki differensiallashlari haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 142-155 pdf
17. Urinov A., Abduqodirov A. Karrali xarakteristikali bo‘lmagan beshinchi tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalarning kanonik ko‘rinishi haqida Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 155-165 pdf
18. Fayazov K., Xudayberganov Y. Ikkita buzilish chizig‘iga ega bo‘lgan to‘rtinchi tartibli xususiy hosilali aralash tipdagi tenglama uchun nokorrekt boshlang‘ich-chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 166-176 pdf
19. Xasanov A., Komilov A. Uchinchi tartibli xususiy hosilalali gipergeometrik tipdagi sistemani yechish Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №2, pp. 177-190 pdf
1. Aralova K. Volterra va Novolterra kvadratik stoxastik operatorlari superpozitsiyaning dinamikasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №3, pp. 1-8 pdf
2. Dushatov N. Nisbiy risk funksiyasini kuchli qorishgan va senzurlangan ma'lumotlar bo`yicha baholash Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №3, pp. 9-13 pdf
3. Xamdamov I. Qo`shiluvchilari taqsimoti turg`un taqsimotga tortiluvchi bo`lgan holdagi kesik yig`indining limit xossalari. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №3, pp. 14-18 pdf
4. Kurbanbaev T. Ba'zi yechiluvchan Leybnits algebrasining deyarli ichki differensiallashi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №3, pp. 19-26 pdf
5. Rozikov U., Jumayev J. Stoxastik bo`lmagan kubik matritsa bilan aniqlangan kvadratik operator haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №3, pp. 27-33 pdf
6. Topvoldiyev F. Noregulyar konuslarning shartli tashqi egriliklari. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №3, pp. 34-41 pdf
7. Zaitov A., Karimov S. m-chegaralangan fazolarda \tau-sillik ehtimollik o`lchovlar fazosi haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №3, pp. 42-47 pdf
8. Javliyev S., Kasimov N. Chekli approksimatsiyalanuvchi algebralarning hisoblanuvchi ajratiluvchi nomerlashlari. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №3, pp. 48-58 pdf
9. Mirsaburov M., Ergasheva S. Singulyar koeffitsientli aralash turdagi tenglama uchun bir chegaraviy xarakteristikada Trikomi hamda Frankl shartli masala. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №3, pp. 59-97 pdf
10. Umirzakova K. Uch holatli unumdor HC modellarining biri uchun translyatsion-invariant Gibbs o`lchovlari. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №3, pp. 98-103 pdf
11. Shermatova X. Aralash beshburchakli sohada birinchi tartibli operator xarakteristikasining burchak koeffitsienti birdan katta bo`lgan holdagi uchinchi tartibli parabolik-giperbolik tipdagi tenglama uchun bitta chegaraviy masalaning qo`yilishi va o`rganilishi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №3, pp. 104-113 pdf
12. Erisbaev S. Koks regressiya modelida taqsimot funksiyasini informativ senzurlash bo`lgan holda yarim parametrik baholash Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №3, pp. 114-127 pdf
1. Azizov M. Nul-filiform Leybnits algebralari orqali qurilgan kichik o’lchamli Leybnits dialgebralari tavsifi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 1-8 pdf
2. Do‘stov S. Qo‘zg‘alishining rangi birga teng bo‘lgan umumlashgan Fridrixs modeli xos qiymati uchun yoyilma. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 9-16 pdf
3.Ibragimov M. Genetik algebralarning bir o‘lchamli qism algebralari.Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 17-38 pdf
4. Ismoilov Sh., Kholmurodova G. Yevklid va yarim yevklid fazolarda xarakteristik kattaliklarga ko‘ra sirtlarning tengligi, Monj-Amper tenglamasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 39-45 pdf
5. Jumayev J., Atoyev D. Nolokal shartli integro-differensial parabolik tipdagi tenglamadan yadroni aniqlashning teskari masalasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 46-56 pdf
6. Nazarov Z. Ikkinchi tartibli momenti chekli bo‘lgan musbat qaytuvchi Q-jarayonlar barcha avlodlari umumiy sonining limit xossalari.Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 57-65 pdf
7.Samatov B., Uralova S. Langenhop tipidagi chegaralanishli chiziqli ta’qib qilish masalasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 66-72 pdf
8. Sharipov O., Qobilov O‘. Kuchsiz bog‘langan tasodifiy miqdorlardan tuzilgan qatorning yaqinlashishi haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 73-77 pdf
9. Sheraliyeva S. Ba’zi yechiladigan Leybnits algebralarining kengayishi haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 78-89 pdf
10. Sobirov Z., Saparbayev R. Ko‘priklar seriyasidan tashkil topgan metrik grafda subdiffuziya tenglamasi uchun Koshi masalasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 90-99 pdf
11. Abduqodirov A. Beshinchi tartibli karrali xarakteristikali xususiy hosilali differensial tenglamalarning kanonik ko‘rinishlari haqida.Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 100-107 pdf
12.Allambergenov A. Okubo algebrasini 2-lokal differensiallashlari. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 108-112 pdf
13. Kadirkulov B., Ergashev O. Ikkinchi tartibli oddiy differensial tenglama uchun Bitsadze-Samarskiy turidagi masala. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 113-121 pdf
14. Rahmonov Z., Allakov I., Abrayev B. Goldbaxning ternar muammosini deyarli teng qo‘shiluvchilar bo‘yicha umumlashtirish. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 122-148 pdf
15. Usmonov D. Yadrosida Bessel funksiyasi qatnashgan integro–differensial operatorni o‘z ichiga oluvchi buziladigan to‘rtinchi tartibli tenglama uchun boshlang‘ich-chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 149-159 pdf
16. Shamsiddinov N., Anorov O. Sanoqli holatlar to‘plamni regulyar parchalanishlardan hosil bo’lgan kvadratik stoxastik operatorlar. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №4, pp. 160-165 pdf
1. O‘rinov A. O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Akademigi M.S.Salaxitdinov ilmiy maktabida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari haqida umumiy ma’lumot. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №5, pp. 1-17 pdf
2. Arzikulov Z. Yettinchi tartibligacha bo‘lgan buziladigan ba’zi xususiy hosilali differensial tenglamalarning avtomodel yechimlari haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №5, pp. 18-30 pdf
3. Hayotov A. Doniyorov N. Chekli elementlar usullari uchun bazis funksiyalari. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №5, pp. 31-44 pdf
4. Jo‘rayev B. Boshqaruvlari integral va Gronuoll chegaralanishlarga ega differensial o‘yinda Π-strategiya. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №5, pp. 45-55 pdf
5. Hakimov O. Musbat Riss stoxastik operatorlarining dinamikasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №5, pp. 56-62 pdf
6. Kurbanbaev T., Iskenderov A. Nilradikali maksimal uzunlikdagi kvazi-filiform Leybnits algebrasi bo‘lgan yechiluvchan Leybnits algebralarining deyarli ichki differensiallashlari. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №5, pp. 63-72 pdf
7. Zaitov A., Eshimbetov M. Riss taqdimot teoremasining max-plus varianti haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №5, pp. 73-79 pdf
8. Zunnunov R. Chegaralanmagan sohadagi spektral parametrli umumlashtirilgan Trikomi tenglamasi uchun siljishli shartli bir chegaraviy masala haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №5, pp. 80-87 pdf
9. Ibaydullayev T. Energiya davriy tiklanuvchi hol uchun quvish va qochish masalasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №5, pp. 88-99 pdf
10. Ismoilov A. Bir jinsli bo‘lmagan umumlashgan Eyler-Puasson-Darbu tenglamasi uchun Koshi-Gursa masalasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №5, pp. 100-113 pdf
11. Mirsaburov M., Maxmudov A. Aralash turdagi tenglamalarning bir sinfi uchun parallel xarakteristikalarda Bitsadze-Samarskiy shartlili masala. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №5, pp. 114-123 pdf
12. Murzambetova M. Kaputo kasr-tartibli operatori qatnashgan aralash tipdagi tenglama uchun to‘g‘ri va teskari masalalar. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №5, pp. 124-133 pdf
13. Oqboyev A. Buziladigan ikkinchi tur giperbolik tenglama uchun Koshi tipidagi masala. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №5, pp. 134-142 pdf
14. Sobirov Sh. Qo‘shimcha hadli nochiziqli integro-differensial tenglamalar sistemasini tez kamayuvchi funksiyalar sinfida integrallash. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №5, pp. 143-156 pdf
15. Urinov A., Abduqodirov A. n - tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalarning kanonik ko‘rinishlari haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №5, pp. 157-164 pdf
1.Azamov A., Samatov B., Turg‘unboeva M. Nochiziq differensial o‘yinda l-tutish masalasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №6, pp. 1-9 pdf
2.Diyorov A. Uch lokusli dinamik tizimning limit nuqtalari. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №6, pp. 10-14 pdf
3.Xoliqova F. Volterra kubik stoxastik operatorlar dinamikasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №6, pp. 15-23 pdf
4.Mizomov I. Besh o‘lchamli elliptik algebralarning Kalabi-Yau xossasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №6, pp. 24-29 pdf
5.Mustafoyeva Z. Keli daraxtida Potts modeli uchun asosiy holatlar. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №6, pp. 30-38 pdf
6.Turdiyev X. Prabxakar kasr hosilasini o'z ichiga olgan diffuziya-to'lqin tenglamasi uchun nolokal masala. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №6, pp. 39-45 pdf
7.Ashurov R., Nuraliyeva N. Giperbolik tipdagi tenglamalar uchun vaqt bo‘yicha nolakal shartli masala. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №6, pp. 46-55 pdf
8.Djamalov S., Xudoykulov Sh.Uch o‘lchovli issiqlik o‘tkazish tenglamasi uchun chiziqli ikki nuqtali nolokal chegaraviy davriy tipdagi teskari masala haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №6, pp. 56-66 pdf
9.Do‘sanova U., Nuraliyeva N. To‘rtburchak sohada Kaputo kasr-tartibli operator qatnashgan parabolo-giperbolik tipidagi tenglamalar uchun nolokal masala. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №6, pp. 67-77 pdf
10.Dushatov N. To`liq bo`lmagan bog`liq ma'lumotlar bo`yicha ba'zi funksionallarni baholash. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №6, pp. 78-81 pdf
11.Kurbanov B. Ikkinchi tur matritasaviy Zigel sohasida chegaraviy Morera teoremasi. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №6, pp. 82-89 pdf
12.Mustapoqulov X., Mamadaliev N. Kechikuvchi argumentli implusli boshqaruvga ega issilik o‘tkazish masalasida o‘zgarmas ko‘p qiymatli akslantirishning invariantligi haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №6, pp. 90-98 pdf
13.Xalxo‘jayev A., Boymurodov J. Panjaradagi uch zarrachali sistemaning bog`langan holatlari haqida. Bull. Inst. Math., 2023, Vol.6, №6, pp. 99-112 pdf
"Matematika Instituti Byulleteni" elektron jurnali
(C) Erkinjon Karimov, 2019
Назад к содержимому