2020 - Matematika instituti byulleteni

Matematika Instituti Byulleteni
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti
hamda
O'zbekiston Matematika Jamiyati
tomonidan
2018-yilda ta'sis etilgan
Title
Перейти к контенту

2020

Arxiv
2020-yilda chop etilgan maqolalar

1. Allen I. K., Duggal D., Nasir S., Karimov E. T. Riman-Liuvil va Atangana-Baleanu hosilalari ishtirok etgan vaqt bo’yicha kasr tartibli to’lqin tenglamasi uchun chegaraviy masala haqida (1-9)
2. Alimov Sh. A., Yuldasheva A. V. Bussinesq tipdagi tenglama uchun Koshi masala haqida (10-14)
3. Babajanov B. A., Ruzmetov M. M., Babajanov A. B.  Integral manbali Toda zanjiri tipidagi tenglamani integrallash haqida (15-26)
4. Mo’ydinjonov D.R. Uchta singulyar koeffitsiyentli Gelmgolts tenglamasi uchun Dirixle masalasi (27-36)
5. Ro’zimurodova D. H., Azamova N. A. Limit to’plami to’rtta to’g’ri chiziqdan tashkil topgan analitik 3D-sistema (37-40)
6. Abdushukurov F. A., Chuprunov A. N. Puasson taqsimotiga ega tasodofiy miqdorni Gauss taqsimotiga ega tasodofiy miqdorga approksimatsiyasi haqida (41-49)
7. Azamov S. S. Differensial operatorning diskret analogini qurish masalasi (50-58)
8. Qodirqulov B. J., Jalilov M. A. Нilfer operatori qatnashgan to’rtinchi tartibli aralash tipdagi tenglama uchun nolokal masala (59-67)
9. Mamadaliyev U. X.  Nm;n  nilradikalli yechiluvchan Leybniz algebralarining tasnifi (68-74)
10. Mamanazarov A. O. Singulyar koeffitsiyentli parabolik-giperbolik tenglama uchun Trikomi masalalari (75-89)
11. Nurmuhamedova N. S. Umumlashgan gibrid senzurlashning raqobatdosh tavakkallar modelida statistik eksperimentning lokal asimptotik normalligi (90-94)
12. Oqboyev A. B. Parabolo-giperbolik tipdagi tenglama uchun Trikomi masalasi (95-103)
13. Ahmadjon Qo’shoqovich O’rinov (70 yillik yubileyiga bag’ishlanadi) (104-106)
14. Fayziyev A. A., Turg’unov T. T. O’zbekiston Respublikasida paxta hosildorligi dinamikasini statistik tahlil qilish va bashoratlash (107-111)
15. Fayazova Z. K. Issiqlik almashinuvi jarayonini chegarada berilgan issiqlik oqimi bilan chegaraviy boshqarish (112-117)
16. Fayazov K. S., Xajiyev I. O. Bitta chiziqda buzilishga ega ikkinchi tartibli differensial tenglama uchun chegaraviy masala (118-126)
17. Ergashev T.G., Safarbayeva N.M. Bitta singular koeffisientli ko’p o’lchivli Gelmgolts tenglamasi uchun Xolmgren masalasi (127-135)

1. Babadjonava A. K. Moslangan manbali matrisaviy Ablovits-Ladik sistemasini integrallash (1-10)
2. Prenov B. B.  Algebraik bo’lmagan tenglamalar sistemalariga ba’zi misollar (11-18)
3. Roziqov O’. A., Shoyimardonov S. K. O’zbekistonda koronavirus (COVID-19) ning modeli va bashorati (19-21)
4. Seytov Sh. J., Ganixodjayev R. N. Ba’zi ikki o’lchovli dinamik sistemalar uchun grafik tahlil  usuli (22-26)
5. Abdurasulov K. K. Inder ($W_n$) va $W_{n-1}$ algebralarining izomorfligi (27-33)
6. Boltayev A. K.,  Axmedov D. M. Bir kvadratur formulaning ekstremal funksiyasi (34-38)
7. Boltayev N. D. Fur’ye integrallarini taqribiy hisoblash uchun optimal kvadratur formula koeffitsiyentlari (39-46)
8. Islomov B. I., Ubaydullayev  U. Sh. To’rtburchak sohada Kaputo ma’nosidagi kasr tartibli operatori qatnashgan parabolik - giperbolik tipdagi tenglama uchun ikkinchi tur chegaraviy sharti bilan berilgan masala haqida (47-57)
9. Ismoilov A. S. Yo’lakda integral geometriya masalasi yechimining yagonaligi va mavjudligi (58-67)
10. Karimov K. T. Yarim cheksiz parallelepipedda uchta singulyar koeffitsiyentga ega bo’lgan aralash tipdagi tenglama uchun Dirixle tipidagi masala (68-82)
11. Kakadjonova L. R. Bog’liqsizlikning ketma-ketlik integral empirik protseslari uchun tekis Glivenko-Kantelli va Donsker tipidagi teoremalari (83-91)
12. Muxamedov A. K., Kobilov U. X. Kvadrantda kuchli musbat bog’liqli tasodifiy miqdorlarning ikki tanlanmalar ketma-ketligi uchun Vilkokson-Mann-Uitni statistikasining asimptotik normalligi (92-96)
13. Safarov J. Sh. Chekli sohada boshlang’ich shartlari silliq bo’lgan integro-differensial tenglama yadrosini aniqlash masalasi (97-102)
14. Usmonov B. Z. Uchinchi tartibli elliptik-gipеrbolik opеratori qatnashgan tеnglama uchun nolokal masala (103-110)

1. Aralova K. A., Jamilov U. U. Novolterra kvadratik stoxastik operatorlari superpozitsiyaning dinamikasi (1-14)
2. Durdiev D. K., Nuriddinov Z. Z. O‘zgaruvchan issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsientli issiqlik tarqalish integro-differensial tenglamasidan yadroni aniqlash masalasi (15-26)
3. Eshkabilov Y. Kh., Nodirov Sh. D. Kvartik operatorlarning musbat qo’zg’almas nuqtalari haqida (27-36)
4. Imomkulov A. N. Chekli o’lchamli algebraning approksimatsiyasi bo’lgan evolyutsion algebraning absolyut nilpotent elementlari haqida (37-41)
5. Ishmetov A. Ya. Idempotent ehtimolliklar o‘lchovlari fazosining C-xossalari haqida (42-48)
6. Mamatov M. Sh., Nuritdinov J. T. Minkovskiy yig‘indisini va ayirmasini hisoblashga doir ba‘zi qonuniyatlar haqida (49-59)
7. Mustapokulov Kh. Y. Impulsli boshqariladigan issiqlik o’tkazuvchanlik masalasida o’zgarmas ko’p qiymatli akslantirish invariantligining ba’zi muammolari (60-67)
8. Rahmonov E. S., Beshimov G’. R. Ratsional sonlar maydoni ustida $x_1y_1-2x_2y_2$ formali ikki o’lchovli Bichiziqli-metrik fazodagi m ta nuqtaning to’la invariantlari sistemasi (68-76)
9. Mohd Danish Siddiqi. Trans-Sasaki ko’pxilliklaridagi umumlashgan Yamabe solitonlari (77-85)
10. Sheraliyev Sh. N. Peridinamikaning kvazi-chiziqli davriy masalasining yechimliligi to’g’risida (86-93)
11. Umrzaqov N. M. Nilpotent yuqori uchburchakli matritsalar algebralarining lokal differensiallashlari (94-97)
12. Usmonov J. B., Kodirova M. A. Koeffitsiyentlari o’zgaruvchi kvadratik stoxastik operator (98-107)
13. Aripov M. M., Jabborov O. R. Parabolik tibdagi ikki karra nochiziqli dempingli tenglama uchun yechimlarini baholash va asimptotikalarini topish (108-118)
14. Kasimov Sh. G., Madrahimov U. S., Koshanov A. P. Sobolev fazolarida bir oxiri yamalgan va boshqa oxiri suzuvchi  ko’p o’lchamli holda balkaning tebranishi boshlang’ich-chegaraviy masalaning bir qiymatli yechilishi haqida (119-136)
15. Irgashev B. Yu. Yuqori tartibli, birinchi va ikkinchi tur buzilishga ega bo‘lgan tenglamalar uchun avtomodel yechimlar qurish
16. Ruziyev M. X. Aralash tipdagi singulyar koeffitstientli tenglama uchun chegaraviy masala haqida (144-152)
17. Umarova G. B. Ikkita tipdagi o‘zgarish tekisligiga ega bo‘lgan parabolikgipеrbolik tеnglama uchun uch o‘lchovli Trikomi masalasi (153-166)
18. Hayotov A. R., Rasulov R. G. Eyler-Makloren kvadratur formulasini $W_2^{(5,4)}$ fazoda kengaytirish (167-176)
19. Xolboyev A. G. Yevklid fazosidagi Arximed ko‘pyoqliklari qirralarida quvish-qochish o‘yini (177-182)
20. Xurramov N. X. Aralash turdagi tenglamalarning bir sinfi uchun Trikomi masalasining umumlashmasi haqida (183-198)
21. Shaimqulov B. A., Bozorov J. T. Polikrug ostovida aniqlangan funktsiyaning birlik polikrugga golomorf davom etishi uchun shartlar (199-203)
 
1. Babaev S. S.,  Davronov J. R., Mamatova N. H.   $W_{2, \sigma}^{(1,0)}$ fazosida optimal interpolyatsion formula (1-12)
2. Iskanadjiev I. M. Tugallanishi fiksirlangan nochiziqli differentsial o’yinlardagi Pontryagin quyi operatori haqida (13-20)           
3. Rasulov T. H., Bahronov B. I. Frisrixs modeli sonli tasvirining tuzilishi: rangi ikkiga teng qo’zg’alishli 1 o’lchamli   hol (21-28)
4. Alikulov E. K. Uchinchi tartibli parabolo-giperbolik tipdagi yuklangan tenglama  uchun  chegaraviy masala (29-49)
5. Azizov A. S. To’g’ri to’rtburchakda bir jinsli bo’lmagan to’rtinchi tartibli singulyar koeffitsiyentli tenglama uchun aralash masala (50-59)           
6. Fayazov K. S., Rahmatov H. Ch. To‘rtinchi tartibli psevdo-differensial tenglama uchun nokorrekt chegaraviy masala (60-66)
7. Jurayev Sh. Yu. Kritik tarmoqlanuvchi tasodifiy jarayonlarning ayrim limitik  teoremalari (67-74)           
8. Karimov K. T. Silindrik sohada uch o’lchovli singulyar koeffitsientli elliptik tenglama uchun chegaraviy masalalar (75-97)
9.  Kasimov X. N., Javliyev S. K. Tartiblangan unarlarning algoritmik tasvirlanishlari (98-104)           
10. Oqboyev A. B. Buziladigan ikkinchi tur giperbolik tipdagi tenglama uchun Koshi-Gursa masalasi (105-112)           
11. Xakimov R. M., Umirzakova K. O. Uch holatli HC modellarining biri uchun davriy Gibbs o‘lchovlarining yagonalik shartlari (113-119)
12. Xolto’rayev X. F. Idempotent ehtimollik o`lchovlari fazosidagi kompaktlar uchun skeletoidlar (120-127)           
13. Xurramov N. X. Aralash turdagi biror tenglama uchun bitta oilaga mansub parallel xarakteristikalarda Bitsadze–Samarskiy va buzilish chizig‘ida
 umumiy ulanish shartli masala (128-146)           
14.  Xusanov Dj. X., Berdiyorov F. Sh., Buranov J. I.  Peridinamikaning kvazi-chiziqli davriy masalasining yechimliligi to’g’risida (147-155)
       
1.  Bozarov B. I. Sobolev fazosida trigonometrik vaznli optimal kvadratur  formulalar  (1-11)
2.  Eshimbetov M. R. Zinapoyasimon grafda issiqlik tarqalish tenglamasi uchun boshlang’ich- chegaraviy masala (12-19)
3.  Xudoyberdiyev A. H., Shermatova Z. H.  Kvazi-filiform Leybnits algebralarining maksimal  tori (20-24)
4.  Abdurasulov K. K., Solijanova G. O.  Ideali maksimal musbat graduirlangan  3/2  uzunlikda bo’lgan
 maksimal pro-yechiluvchan Li algebralari (25-32)
5.  Djamalov S. Z., Ro’ziyev U. Sh., Abdullayev O. K.,  Turaqulov X. K. To’g’rito’rtburchakli sohada ikkinchi tartibli ikkinchi tur aralash tipdagi yuklangan model tenglama
uchun yarimnolokal chegaraviy masala haqida (33-39)
6.  Nuraliyev  F. A., Axmedov  D. M.  $L_2^(m)(0,1)$  fazoda Ermit tipidagi optimal interpolyatsion formulalar haqida  (40-47)
7.  Raximova G. G. Tasodifiy hajmli tanlanma bo’yicha qurilgan empirik xarakteristik jarayonning asimptotik xossalari (48-52)
8.  Xasanov T. G., Normuradov X. N. Yuklangan ozod hadli Korteveg-de Friz tenglamasiga qo’yilgan Koshi masalasini yechish algoritmi  (53-58)
9.  Xusainova B. B. Momentlar shartlarisiz Markaziy Limit Teorema I.  (59-64)
10.  Sharipov  S. O., Toshqulov X. A. Deyarli kritik sust bog’liq immigratsiyali tarmoqlanuvchi jarayonlar uchun markaziy limit teorema  (65-71)
11.  Sharipov O. Sh., Ruziyeva D. S.        $c_0$ fazoda qiymat qabul qiluvchi tasodifiy maydonlar uchun  markaziy limit teorema (72-76)
12.  Rasul Nabiyevich G'anixodjayev  (75 yillik yubileyiga bag'ishlanadi) (77-78)

          6-son
1.  Karimov U. Sh. Haqiqiy W*-algebralarining lokal differensiallashlari haqida  (1-3)
2.  Zunnunov A. O. Yopiq arenada sher va odam o’rtasida quvish masalasi haqida  (4-8)
3.  Abdullayev J. Sh. Chegaralangan bir jinsli sohalarning Bergman yadrolarining baholanishi (9-17)
4.  Jo’rayev R. M.  G-simmetrik darajali fazolarning bir xilliligi  (18-23)
5.  Kushmurodov A. A. Banax fazolarida qiymat qabul qiluvchi m− bog’liq tasodifiy maydonlar uchun kuchaytirilgan katta sonlar qonuni  (24-29)
6.  Madraximov U. S. Plitaning tebratish tenglamasi bilan bog’liq bo’lgan psevdodifferensial operator koeffisiyentli kasr tartibli tenglama uchun Koshi masalasi  (30-36)
7.  Mamanazarov A. O. Kasr tartibli aralash parabolik tenglama uchun chegaralanmagan sohalarda chegaraviy masalalar  (37-48)
8.  Seidullayev A. K. Integral geometriyaning siniq chiziqlar oilasi yo’lagidagi bir masalaning regularizatsiya masalasi  (49-54)
9.  Tug’yonov Z. T. Haqiqiy davriy o’lchovlar  (55-58)
10.  Xolturayev X. F. Kompaktlar metrikalashuvining bitta alomati hamda idempotent ehtimollik o’lchovlari funktori (59-64)
11.  Xomidov M. K. Diskret Toda zanjiri uchun Gibbs taqsimot   (65-73)
12.  Xusainova B. B. Momentlar shartlarisiz markaziy limit teorema. II.  (74-78)                    

"Matematika Instituti Byulleteni" elektron jurnali
(C) Erkinjon Karimov, 2019
Назад к содержимому