2022 - Matematika instituti byulleteni

Matematika Instituti Byulleteni
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti
hamda
O'zbekiston Matematika Jamiyati
tomonidan
2018-yilda ta'sis etilgan
Title
Перейти к контенту

2022

Arxiv

2022-yilda chop etilgan maqolalar

1. Kurudirek A. Ta’lim jarayonida noyevklid geometriya elementlaridan foydalanish usullari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 1-5 pdf
2. Samatov B. T., Jurayev B. I. Boshqaruvdagi GrG cheklovlari bilan differentsial o‘yinda П strategiyasi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 6-13 pdf
3. Azizov M. S. Bessel operatori qatnashgan juft tartibli xususiy hosilali tenglama uchun bir boshlang‘ich-chegaraviy masala haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 14-24 pdf
4. Ganixodjaev N. N., Dusmurodova G. X. Kvadratik stoxastik operatorlar tomonidan yaratilgan to‘rt o‘lchovli va besh o‘lchovli algebralar. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 25-30 pdf
5. Davlatov Sh. O. Bir o‘lchovli o‘zgarmas koeffisientli simmetrik t-giperbolik sistemalarni noregulyar to‘rda chekli elementlar usuli bilan yechish. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 31-36 pdf
6. Jumaev D. I., Beshimova D. R. Giperfazoning eqvivariant akslantirishlari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 37-43 pdf
7. Imomov A. A., Nazarov Z. A. Markov Q-jarayoni tarkibiy parametrining bahosi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 44-55 pdf
8. Ismoilov A. I. Bir jinsli bo‘lmagan Eyler-Puasson-Darbu tenglamasi uchun Darbu masalasi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 56-65 pdf
9. Maxammadaliev M. T. Ikkinchi tartibli Keli daraxtida spin qiymatlari to‘plami sanoqli bo‘lgan HC-modeli uchun Gibbs o‘lchovlari haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 66-73 pdf
10. Rasulov M. S., Norov A. K. Raqobat-diffuziya modeli uchun ikki noma’lum chegarali masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 74-81 pdf
11. Rasulov S. I., Mustapokulov X. Y., Kuralov B. A. Fredholm determinantlari uchun Monte-Karlo baholari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 82-87 pdf
12. Raxmonov F. D. Yuqori tartibli buziladigan yadroli integro-differensial tenglama uchun teskari masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 88-101 pdf
13. Turakulov X. Sh. Chegaralanmagan parallelepiped ko‘rinishdagi sohada uch o‘lchovli Trikomi tenglamasi uchun yarim davriy tipdagi chegaraviy masala haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 102-107 pdf
14. Urinov A. K. Kasr tartibli Riman-Liuvill integrallari va hosilalarini Bessel funksiyasi yordamida umumlashtirish. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 108-155 pdf
15. Yuldasheva A. V. Peridinamikaning nochiziqli tenglamasining yechilishi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №1, pp. 156-160 pdf


1. Durdiev D. K., Shishkina E. L., Rahmonov A. A. Ko‘p o‘lchamli fazoda kasr hosilali to‘lqin tenglamasining yechimi uchun oshkor formula. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 1-12 pdf
2. Mizomov I. E. Ba'zi Koshul algebralari sinflarining Kalabi-Yau xossasi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 13-19 pdf
3. Mustapokulov Kh. Y., Bekchonov Sh. E. Boshqaruvda geometrik cheklovlar bo`lgan sistemaga nisbatan to'plamni invariant bo`lishining zaruriy shartlari haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 20-25 pdf
4. Normatov Z. Kalojero-Mozer fazosining koordinata xalqasidagi munosabat. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 26-32 pdf
5. Xudayarov S. S. Permutatsiya matritsasining kvadratik stoxastik jarayonlari.  Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 33-39 pdf
6. Abdullayev R. Z., Madaminov B. A. $\sigma$-chekli o`lchovlarga nisbatan tuzilgan umumlashtirilgan log -algebralarning izometriyalari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 40-46 pdf
7. Zuparov T. M, Xalxadjayev B. B. Tasodifiy koeffitsiyentli Аbel yig`indilari qo`shiluvchilarining bog`liqlik strukturasi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 47-50 pdf
8. Ibragimov M. M. Neytral tomoniy simmetrik fazo birlik sharining geometrik xossalari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 51-55 pdf
9. Raximov D. G., Axmadjanova D. D. Yo`qotilish ro`y bermaydigan rezonatorlarda elektromagnit tebranishlar nazariyasining model masalasi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 56-61 pdf
10. Ruziev M. Kh., Yuldasheva N. T. Aralash tipdagi tenglama uchun Frankl sharti analogi va Gellersted sharti bilan berilgan chegaraviy masala.   Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 62-71 pdf
11. Safarov J. Sh. Giperbolik tipdagi bitta integro-differensial tenglamani tadqiq etish. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 72-76 pdf
12. Fozilov D. Sh. Bianalitik funksiyalar uchun Koshi tipidagi integral.  Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 77-84 pdf
13. Xatamov N. M., Ibragimov I. I. Keli daraxtidagi DNK molekulasining Ising modelidagi yangi Gibbs o`lchovlari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 85-90 pdf
14. Sharipov A. S., Abdishukurova G. M. Qatlamali ko`pxillik isometriyalari gruppasining ba'zi xossalari haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 91-96 pdf
15. Eshkabilov Y. X., Baratov B. S Ikki o'lchovli simpleksda separabel kubik stoxastik operatorning dinamikasi haqida.  Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 97-104 pdf
16. Yuldashev T. K., Egamnazarova M. G., Rasulova S. X. Vaqt bo'yicha aks ettirilgan beshinchi tartibli integro-differensial tenglama uchun aralash masala haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 105-116 pdf
17. Zuparov Talat Marufovich 80 yillik yubileyiga bag'ishlanadi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №2, pp. 117-118 pdf


1. Abbasova M. O. Uch ozgaruvchili Laurichella gipergeometrik funksiyalari uchun rekursiv formulala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 1-12 pdf
2. Abdushukurov A. A., Erisbaev S. A. Tasodifiy senzurlanishning kuzatilmaydigan intervallarda raqobatli risklar modelida Fisher informatsiyasi funksiyasi va effektivlik. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 13-19 pdf
3. Abdushukurov F. A., Chuprunov A. N. Polinomial sxemada bir ehtimollik uchun asimptotika haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 20-28 pdf
4. Abdug`aniyev A. A., Baxramov J. A.  Sterjenda issiqlik tarqalish tenglamasida 3 olchovli vaqtni optimallashtirish masalasi uchun suboptimal boshqaruv sintezi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 29-35 pdf
5. Alimov Z. S.  Prizmatik sohada buziladigan tolqin tenglamasi uchun bir chegaraviy masala haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 36-40 pdf
6. Boltayev A. K., Davronov J. R. differensial operatorning diskret analogi va uning xossalari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 41-49 pdf
7. Hasanov A. H., Rujanskiy M. V.  Uch ozgaruvchili Gauss tipidagi gipergeometrik funksiyalarining differensial tenglamalar sistemalari va ularning chiziqli erkli yechimlari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 50-142 pdf
8. Imomnazarov Х. Х., Хujayev L. Х., Yangiboev Z. Sh. Govak-elastik tenglamalar sistemasi uchun teskari masala: vaqtga bogliq kichik hadlari noma'lum bo`lgan hol. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 143-150 pdf
9. Joraboyev S. S. Kvaternion fazoning simplektik almashtirishlarini haqiqiy tasvirlari gruppasi ta'siriga nisbatan invariant differensial ratsional funksiyalar differensial maydonining tashkil etuvchilarini tavsiflash masalasi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 151-165 pdf
10. Хusanbayev Y. M., Toshkulov Х. A. Kop sonli zarrachalardan boshlanadigan kritik Galton - Vatson tarmoqlanish jarayonlari uchun chegara teoremalari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 166-174 pdf
11. Turdiev X. X., Suyarov T. R. Tinch holatdagi siqilmaydigan elastik polimer suyuqliklari uchun to`g`ri masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 175-183 pdf
12. Abdullaev O. X.  Chiziqsiz yuklamali parabolik-giperbolik tipdagi tenglama uchun  teskari masalalar. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 184-194 pdf
13. Dadajanov R. N. Yagona hisoblanuvchi bolmagan negativ realizatsiyaga ega ekzistensial spetsifikatsiya haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 195-201 pdf
14. Djabbarov N., Djalilov Sh.  Ikkita sinishga ega bolgan aylana akslantirishlari uchun sinish nuqtalarining orbitalari farqlanishi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 202-210 pdf
15. Ikromov I. A., Safarov A. R. Fazasi silliq bolgan tebranuvchan integrallarning tekis baholari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 211-218 pdf
16. Kudaybergenov K. K. Ayupov masalasining yechimi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 219-233 pdf
17. Orinov A. K., Mirsaburova U. M. Soha ichida buziladigan singulyar koeffitsiyentli giperbolik tipdagi  tenglama uchun chegaraviy xarakteristikalar qismlarida lokal va nolokal shartli masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 234-242 pdf
18. Ergasheva D. A. Poxgammer belgilarining kopaytmalari uchun chekli yoyilmalar. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №3, pp. 243-248 pdf


1. Abdushukurov A. A., Sayfulloyeva G. S. Raqobatli risklar uchun proporsional intensivlik modelida empirik Kats jarayonlari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №4, pp. 1-6 pdf
2. Aripov M. M., Bobokandov M. M. Ikki karra nochiziqli nodivergent ko‘rinishdagi manba hadli parabolik tenglama uchun blow-up tahlil. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №4, pp. 7-21 pdf
3. Aripov M. М., Matyakubov A. S., Xasanov J. O. O‘zgaruvchan zichlik va manbaga ega bo‘lgan nodivergent parabolik tipdagi kross-diffuziya tenglamalar sistemasiga qo‘yilgan Koshi masalasining global yechimlari va uni baholash.
Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №4, pp. 22-31 pdf
4. Xadjiyev D., Ayupov Sh. A., Beshimov G. R. 2 o‘lchovli Evklid fazoda parametrik figuraning Yevklid va Galiley invariantlari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №4, pp. 32-41 pdf
5. Qilichov O. Sh. To‘rtinchi tartibli tenglama uchun chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №4, pp. 42-47 pdf
6. G‘afforov R. A. Maxsus psevdoortogonal gruppa harakatiga nisbatan ko‘p o‘lchamli sirtlar ekvivalentligi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №4, pp. 48-54 pdf
7. Irgashev B. Yu. Bir yuqori tartibli tenglamaning avtomodel yechimlarini topish va ularni to‘rtinchi tartibli tenglama uchun quyilgan chegaraviy masalaga tatbiq etish. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №4, pp. 55-65 pdf
8. Mirsaburov M., Ergasheva S. B. Chegaralanmagan sohada aralash turdagi tenglamalarning bir sinfi uchun Gellerstedt sharti to‘liq berilmagan masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №4, pp. 66-83 pdf
9. Omirov B. A., Raximov I. S. Akademik Shavkat Abdullayevich Ayupovning algebraik maktabi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №4, pp. 84-96 pdf
10. Fayziyev Yu. E. To‘rtburchak sohada subdiffuziya tenglamasi uchun boshqarish masalasi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №4, pp. 97-102 pdf
11. Xodjibayev V. R., Ataxo‘jayev A. A. Uzluksiz vaqtli tasodifiy jarayonlar uchun sakrash qiymati taqsimotining asimptotikasi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №4, pp. 103-108 pdf
12. Xurramov N. X. Gellerstedt tenglamasi uchun chegaraviy xarakteristikada lokal va nolokal shartli masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №4, pp. 109-118 pdf
13. Shadimetov X. M., Nuraliyev F. A., Ulikov Sh. Sh. Sobolevning faktor fazosida Viner-Hopf tipidagi sistema yechimining mavjudligi va yagonaligi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №4, pp. 119-127 pdf

1. Ashurov R. R., Fayziyev Y. E., Sulaymonov I. A. Adamar kasr tartibli hosilali tenglamada manba funksiyasini aniqlash bo`yicha teskari masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 1-8 pdf
2. Azamatov A. Sh. Yuklangan hadli Kaup-Bussinesq turidagi sistemani teskari masala usulida integrallash. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 9-20 pdf
3. Hoitmetov U. A. Vaqtga bog`liq o`zgaruvchan koeffitsiyentlarga va qo`shimcha hadlarga ega sinus-Gordon tenglamasini integrallash. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 21-35 pgf
4. Imomov A., Meyliyev A., Murtazayev M. Kritik tarmoqlanuvchi Markov jarayonlari nazariyasida Yaglom tipidagi limit teoremada yaqinlashish tezligini baholash. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 36-45 pdf
5. Karimov R. S. Ma’lum Gilbert fazosida optimal ayirmali formula xatolik funksionalining normasi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 46-52 pdf
6. Karimov E. T., Turdiyev X. N. Umumlashgan Hilfer hosilasi qatnashgan sub-diffuziya tenglamasi uchun noklassik chegaraviy shartli to`g`ri va teskari masalalar. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 53-59 pdf
7. Rahmonov U. S. $ \[{{\mathbb{C}}^{n}}[m\times m]\] $ fazoda $ \[B_{m,n}^{\left( 3 \right)}\] $ uchinchi tip matritsaviy sharning avtomorfizmlari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 60-68 pdf
8. Utebayev D., Nurullayev Z. A. Siqilgan qatlamli aylanuvchi suyuqlikning tenglamasi uchun chekli elementlar usuli sxemasining aniqligini baholash. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 69-81 pdf
9. Allakov I., Muzropova N. S. Natural sonni beshta tub sonlarning kvadratlari yig`indisi ko`rinishida ifodalanishi soni haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 82-86 pdf
10. Allambergenov A. X. Okubo algebrasida lokal differensiallashlar. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. pdf
11. Ashurov R. R, Fayziyev Y. E, Xushvaqtov N. X. Barenblatt - Jeltov - Kochina tipidagi kasr tartibli tenglamalar uchun ba’zi masalalar. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 97-104 pdf
12. Azamov A. A., Abdullayev A. X., Tilavov A. M. Koshi masalasi taqribiy yechimining aniqligini baholovchi tengsizlikni keltirib chiqarish haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 105-111 pdf
13. Azizov M. S. Yuqori juft tartibli xususiy hosilali differensial tenglama uchun to`g`ri to`rtburchakda nolokal boshlang`ich-chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 112-133 pdf
14. Eshqobilova D. Т. Idempotent ehtimollik o`lchovlari fazosidagi topologik almashtirishlarning bitta gruppasi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp.  134-141 pdf
15. Kadirkulov B. J., Jalilov M. A. Buziladigan aralash turdagi kasr tartibli nolokal tenglama uchun bir teskari masala haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp.  142-153 pdf
16. Karimova N. R. Negativ strukturalar ixtisoslanishining bir usuli haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 154-162 pdf
17. Karimov Sh. T., Oripov Sh. A., Xo`jaxonov Z. Z. Yuqori juft tartibli xususiy hosilsli buziladigan differensial tenglama uchun Koshi masalasi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 163-171 pdf
18. Qurbonov O. T. Karrali xarakteristikali uchinchi tartibli teglama uchun bir integral shartli chegaraviy masala haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 172-175 pdf
19. Mo`minov U. B., Hudayorov U. O. Yuklangan hadli va manbali defokuslangan nochiziqli Shredinger tenglamasini cheksiz zonali davriy funktsiyalar sinfida integrallash. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 176-183 pdf
20. Sharipov O. Sh., Muhtorov I. G. Tip p Banax fazolarida qiymat qabul qiluvchi kuchsiz bog`langan tasodifiy miqdorlar uchun moment tengsizligi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 184-186 pdf
21. Sirojitdinov A. A. Feller teoremasini aniqlashtirish. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 187-193 pdf
22. Yuldasheva N. T. Kasr tartibli hosilali aralash tipdagi tenglama uchun Bitsadze-Samarskiy masalasi tipidagi masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №5, pp. 194-200 pdf


1. Boltayev X. X. Keltirilmas giperfinit haqiqiy qism faktorlar va ularning indekslari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 1-5 pdf
2. Dadaxodjayev R. A., Zokirov F. M. Haqiqiy ${{II}_{1}}$ tipdagi ${{W}^{*}}$ algebralarga biriktirilgan o‘lchovli operatorlar algebralari orasidagi halqaviy izomorfizmlar. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 6-8 pdf
3. Ergashova Sh. R. Diskret qism fazolar yordamida qurilgan topologik fazolar. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 9-13 pdf
4. Hayotov A. R., Xayriyev U. N. Eksponensial vaznli integrallarni taqribiy hisoblash uchun optimal kvadratur formulalar. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 14-22 pdf
5. Rajabov S. M. Novolterra kvadratik operator dinamikasi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 23-31 pdf
6. Abdushukurov A. A., Sayfulloyeva G. S. Kats tipidagi statistika orqali integral intensivlik funksiyasi funksionallarini baholash. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 32-36 pdf
7. Allakov I., Abrayev B. X. Butun koeffitsiyentli chiziqli tenglamalar sistemasining tub sonlardagi yechimlari haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 37-49 pdf
8. Axmadov I. A. Gerasimov-Kaputo ma’nosidagi kasr tartibli operator qatnashgan aralash tipdagi parabolik-giperbolik tenglama uchun lokal shartli chegaraviy masalaning yechilishi va volterraligi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 50-63 pdf
9. Boltayev A. K. Optimal koeffisiyentlar uchun olingan sistema yechimining mavjudligi va yagonaligi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 64-71 pdf
10. Jamalov S.Z., Turakulov X.Sh. Uch o‘lchovli Trikomi tenglamasi uchun chegaralanmagan prizmatik sohada nolokal chegaraviy shartli chiziqli teskari masala haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 72-82 pdf
11. Zarifzoda S. K. ${{S}_{\alpha }}$ integral transformatsiyasi yordamida chiziqli operator differensial tenglamalarni integrallash. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 83-91 pdf
12. Ibragimov G. I., Kushakov X. Sh., Muxammadjonov A. A. ${{l}_{2}}$ Gilbert fazosida nomanfiy koeffitsiyentli cheksiz differensial tenglamalar sistemasi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 92-99 pdf
13. Mamajonov S. M. O‘zgarmas koeffitsiyentli to‘rtinchi tartibli bir jinsli bo‘lmagan tenglama uchun uchinchi chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 100-109 pdf
14. Mamatov A. R. Uzoqlashish-yaqinlashishning bir maksimin masalasini yechish algoritmi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 110-118 pdf
15. Nurmuxamedova N. S. O‘ng tomondan tasodifiy senzurlashning bir jinsli bo‘lmagan raqobatdosh tavakkallar modelida statistik eksperimentlarning lokal asimptotik normalligi. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 119-126 pdf
16. Xalxujayev A. M., Maxmudov X. Sh. Panjaradagi ikki zarrachali Shredinger operatori xos qiymatlarining asimptotik yoyilmalari. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 119-138 pdf
17. Xodjamuratova I. A. Translyatsion to‘liq chekli hosil qilingan algebralar va yarimgruppalarning ekvivalentliklar ustida tasvirlanishi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 139-144 pdf
18. Sharipov O. Sh. Kobilov U. X. Kuchsiz bog‘langan tasodifiy miqdorlar maksimumi haqida. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 145-148 pdf
19. Ergashev T. G. Voxobov F. F. Maxmudov B. B. Uch o‘zgaruvchili konfluent gipergeometrik funksiyalar. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 149-177 pdf
20. Erisbayev S. A. Raqobatli risklar modelining to‘liq bo‘lmagan gibridli o‘ng tomondan sensurlangan formasida Fisher informatsiyasi funksiyasini hisoblash. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 178-181 pdf
21. Eshmamatova D. B., Tadjiyeva M. A., Yusupov F. A. Ikki o‘lchamli simpleksda aniqlangan tranzitiv turnirlarga mos Lotka-Volterra operatorlarining kompozitsiyasi trayektoriyalarining asimptotik holati. Bull. Inst. Math., 2022, Vol.5, №6, pp. 182-195 pdf
"Matematika Instituti Byulleteni" elektron jurnali
(C) Erkinjon Karimov, 2019
Назад к содержимому