2021 - Matematika instituti byulleteni

Matematika Instituti Byulleteni
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti
hamda
O'zbekiston Matematika Jamiyati
tomonidan
2018-yilda ta'sis etilgan
Title
Перейти к контенту

2021

Arxiv
2021-yilda chop etilgan maqolalar

1. Mirzayeva M. M. Kaputo-Fabritsio operatorli integro-differensial tenglama va uning xususiy hosilali differensial tenglama uchun chegaraviy masala yechishdagi tatbiqi haqida. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №1, pp. 1-10  pdf
2. Sharipov A. S.,  Topvoldiyev F. F.  Kesimlari bo‘yicha izometrik sirtlarning ba’zi xossalari haqida. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №1, pp. 11-15  pdf
3. Allakov I., Ismoilov M. Doiradagi butun koordinatali nuqtalar soni uchun aniqlashtirilgan baho. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №1, pp. 16-19  pdf
4. Abdushukurov A. A., Kakadjanova L. R. Bog‘liqsizlikning empirik xarakteristik protseslari. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №1, pp. 20-27  pdf
5. Qodirqulov B. J., Qayumova G. A. Нilfer operatori qatnashgan ikkinchi tartibli aralash tipdagi tenglama uchun nolokal masala . Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №1, pp. 28-37 pdf
6. Rajabov E. O., Sharipov X. F. Konform vektor maydonlar orbitasi geometriyasi haqida. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №1, pp. 38-45  pdf
7. O‘rinov A. Q., Usmonov D. A. Giperbolik tipdagi buziladigan ikkinchi tur bir tenglama uchun ko‘rinishi o‘zgartirilgan Koshi masalasi haqida. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №1, pp. 46-63  pdf
8. Xamdamov I. M. Kesilgan summalar uchun katta og‘ish ehtimolida ekstremal qo‘shiluvchilarning roli to‘g‘risida. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №1, pp. 64-70  pdf
9. Xalilov Q. S. Uchinchi tartibli parabolik - giperbolik tipdagi bir tenglama uchun integral shartli masalalar. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №1, pp. 71-81  pdf
10. Vladimir Ivanovich Chilin (70 yillik yubileyiga bag‘ishlanadi). Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №1, pp. 82-85  pdf
11. Vladimir Grigoryevich Vinokurov xotirasiga bag‘ishlanadi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №1, pp. 86-87   pdf

1. Absalamov A. Т., Rozikov U. A. Qo’zg’almas nuqtalari sanoqsiz to’plam bo’lgan regulyar gonosomal evolyutsion operator. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 1-13. pdf
2. Durdiev D. Q., Boltaev A. A.  2 o‘lchamli yopishqoqelastiklik sistemasi uchun boshlang‘ich- chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 14-20. pdf
3. Jalilov A. A. Erman akslantirishlari va Shturm ketma- ketliklari. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 21-27. pdf
4. Reynolds  M. R.  Lerch funksiyasi orqali ifodalangan uchinchi darajali ratsional funksiya va logarifmik funksiyalarning Mellin almashtirishlari. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 28-38. pdf
5. Javliyev S. K., Xodjamuratova I. A.  Xausdorf fazolari negativ bo‘lgan universal algebralar sinflaridan biri. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 39-45. pdf
6. Djalilov A. A., Abduxakimov S. X. Feygenbaum akslantirishlari uchun stoxastik Lyapunov funksiyasi dispersiyasining holati. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 46-52. pdf
7. Qurbonov X. X., Zaitov A. A. Max-plus-yarimadditiv funksionallar fazosining tavsifi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 53-60. pdf
8. Qilichov O. Sh. Xususiy hosilali to‘rtinchi tartibli tenglama uchun chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 61-69. pdf
9. Qulto’rayev D. J.  Fridrixs modelidagi o‘z-o‘ziga qo‘shma chiziqli operatorlar diskret spektrining cheksizligi haqida. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 70-78. pdf
10. Muxamedov A. K.  Kvadrantda chiziqli musbat bog’liq statsionar tasodifiy miqdorlar uchun umr davomiyligi empirik funksiyasi bahosining bir ehtimol bilan yaqinlashishi.  Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 79-84. pdf
11. Sagdullayeva M. M.  Bosh qismida issiqlik tarqalish operatori qatnashgan uchinchi tartibli tenglama uchun nolokal masala. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 85-89. pdf
12. Sirojdinov I. F. Тarkibiy tipdagi tenglamalar sistemasi uchun boshlang‘ich chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 90-94. pdf
13. Xamdamov I. M. Konusda berilgan nuqtaviy jarayondan yaralgan qavariq qoplama perimatrining limit taqsimoti. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 95-98. pdf
14. Hayotov A. R., Xayriyev U. N., Maxkamova D. Eksponensial vaznli integrallarni taqribiy hisoblash uchun optimal kvadratur formula va uning tadbiqi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 99-108. pdf
15. Choriyeva S. T., Bobomurodov U. E. Soha ichida buziladigan singulyar koeffitsiyentli giperbolik tenglama uchun umumiy ulanish shartli nolokal chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 109-121. pdf
16. Ergashev T. G., Ergashev O. T. Umumlashgan ikkita simmetrik o‘qli elliptik tenglama uchun potensiallar va ularning tatbiqlari. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 122-135. pdf
17. Eshimbetov M. R. Luzin ma’nosidagi o‘lchovli funksiyalar va idempotent τ-silliq o‘lchovlar. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №2, pp. 136-142. pdf
1. Aripov M. M., Muqimov A. Sh. Kritik parametrli yarimchiziqli parabolik sistemalarning yechim asimptotikasi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №3, pp. 1-11  pdf
2. Xudoyberdiyev A. X. Shermatova Z. X. Barcha differensiallashlari ichki bo‘lgan Leybnits algebralari. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №3, pp. 12-18  pdf
3. Roziqov O’. A. Hamidov Sh. Sh. $\frac{a}{x^2+1}$ funksiya hosil qilgan p-adik dinamik sistemalar. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №3, pp. 19-24  pdf
4. Ahmadaliyev G’. N. Bir giperbolik splaynni qurish. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №3, pp. 25-36  pdf
5. To’xtabayev A. M., Bunazarov X. K. $Q_p$ maydonda kvadrat ildizga doir ayrim masalalar. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №3, pp. 37-41 pdf
6. Artiqbayev A. Mamadaliyev B. M. $^2R_5$ fazo fazoostilaridagi geometriyalar. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №3, pp. 42-46 pdf
7. Boltayev A. K. $W_2^{(3,0)}(0,1)$ fazoda bir interpolyatsion formulaning ekstremal funksiyasi.   Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №3, pp. 47-51  pdf
8. Djamalov S. Z., Ashurov R. R., Turaqulov H. Sh.  Chegaralanmagan prizmatik sohada uch  o‘lchovli Trikomi tenglamasi uchun davriy tipdagi bir nolokal chegaraviy masala haqida. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №3, pp. 52-59  pdf
9. Imanbayev N. S., Kurmish E. Davriy chegaraviy shartli kompozit tipdagi operatorning xos funksiyalari to‘g‘risida. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №3, pp. 60-65  pdf
10. Madirimov M., Zaitov A. A. Ehtimollik o‘lchovlari fazosining ekvivariant akslantirishlari. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №3, pp. 66-74  pdf
11. Muratova X. A. Nilradikalining o‘lchami va nilindeksi to‘rtga teng bo‘lgan yechiluvchan Leybniz superalgebralari. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №3, pp. 75-83   pdf
12. Safarov J. Sh. Chegaralangan sohada integro-differensial to‘lqin tenglamasi uchun teskari masalaning global yechilishi haqida.  Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №3, pp. 84-90   pdf
13. Tadjiyeva M. A., Eshmamatova D. B., Eshniyozov A. I., Ganixodjayev R. N. simpleksda aniqlangan bir jinsli turnirlarga mos Lotka - Volterra turidagi akslantirishlarning qo`zg`almas nuqtalari yakobianining spektri. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №3, pp. 91-96   pdf
14. Xoitmetov U. A. Yuklangan modifitsirlangan Korteveg-de Friz tenglamasini integrallash. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №3, pp. 97-105   pdf
15. Shadimetov X. M., Nuraliyev F. A., Esanov Sh. J. Davriy funksiyalar sinfida umumlashgan panjarali optimal kubatur formulalar.  Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №3, pp. 106-117   pdf        

1. Artykbaey A., Ismoilov Sh. Sh. $R^{2}_{3}$ izotrop fazoda qo‘shma sirt. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №4, pp. 1-8 pdf
2. Karimov E. T., Sobirov Z. A., Xo‘jaqulov J. R. Metrik graflarda Hilfer operatori qatnashgan vaqt bo‘yicha kasr tartibli differensial tenglama uchun masalaning yechilishi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №4, pp. 9-18  pdf
3. Laqayev S. N., Abduxakimov S. X. Panjarada o‘zaro ta’sirlashuvchi ikki fermionli sistema bog‘langan holatlari mavjudligi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №4, pp. 19-27 pdf
4. Ochilov Z. X. Maxsus ko‘rinishdagi vazn funksiyali parabolalar oilasi bo‘yicha integral geometriya masalasi yechimining mavjudligi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №4, pp. 28-33 pdf
5. Rakhimov I. D. Yuklangan chiziqsiz Schrodinger tenglamasini sochilish nazariyasining teskari masalalar usulida integrallash. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №4, pp. 34-38 pdf
6. Samatov B. T., Xorilov M. A., Akbarov A. X. Boshqaruvlar nostasionar integral chegaralanishli differensial o‘yinlar. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №4, pp. 39-46 pdf
7. Tagaymurotov A. O. Minkovskiy funksionali ehtimollik o‘lchovlari fazosidagi metrika sifatida. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №4, pp. 47-50  pdf
8. Azizov M. S. To‘rtinchi tartibli singulyar koeffitsiyentli tenglama uchun teskari masala. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №4, pp. 51-60  pdf
9. G’aybullayev R. K. Filiform algebralarining maksiml yechiluvchan 4-Li kengaytmalari. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №4, pp. 61-69  pdf
10. Ibragimov G. I., Kuchkarova S. A. Cheksiz 2-blok differensial tenglamalar sistemasi yechimining mavjud va yagonaligi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №4, pp. 70-75 pdf
11.  Irgashev B. Yu. Hilfer kasr tartibli hosila qatnashgan yuqori tartibli tenglama uchun berilgan boshlangich shartli masalani yechilishi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №4, pp. 76-92 pdf
12. Ismoilov A. I. Bir jinsli bo‘lmagan Eyler-Puasson-Darbu tenglamasi uchun Koshi-Gursa masalasi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №4, pp. 93-105 pdf
13. Kuldoshev X. M., A’zamov S. S., Maxmudov M. M. $d^{4}x/dx^{4}-\sigma^{2} d^{2}x/dx^{2}$ differensial operatorning diskret analogini qurish masalasi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №4, pp. 106-112 pdf
14. Mamanazarov A. O. Parabolo-giperbolik tenglama uchun integral shartli masalalar. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №4, pp. 113-123 pdf
15. Muxamedov A. K., Qobilov U. X. Kvadrantda juft-jufti bilan musbat bog‘liqli statsionar tasodifiy  miqdorlar ketma-ketlikligi zichlik funksiyasining yadro bahosini bir ehtimollik bilan yaqinlashishi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №4, pp. 124-128 pdf

                                                                                                            5-son
1. Islomov  B.  I.,  Dusanova  U.  X. Kasr  tartibli Kaputo  operatori  qatnashgan yuklangan aralash  tipdagi tenglama uchun integral ulash shartli nolokal masala. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №5, pp. 1-8 pdf
2. Xakimov  O.  N.,  Abdullayeva  G.  Sh. 2-adik  Izing-Potts  akslantirishining  dinamikasi  va  uning  tatbiqlari.  Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №5, pp. 9-17 pdf
3. Tishaboyev J. K., Tirkasheva G. D. A(z) analitik funksiyalar uchun yagonalik teoremasi, sohani  saqlash prinsipi va Karateodore metrikasi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №5, pp. 18-23 pdf
4. Turdiyev X. X. Ikki o‘lchovli integro differensial Maksvell tenglamalar sistemasi uchun xotirani  aniqlash masalasi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №5, pp. 24-39 pdf
5. Boltayev A. K., Davronov J. R. $L_2^{(1,0)}(0,1)$ Sobolev fazosida Sard ma’nosida optimal kvadratur  formula koeffitsiyentlari. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №5, pp. 40-49 pdf
6. Abdushukurov A. A., Erisbayev S. A. Raqobatli risklar modeli uchun Fisher axboroti va Kramer-Rao tengsizligi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №5, pp. 50-58 pdf
7. Allakov I., Safarov A. Sh. Arifmetik progressiyadan olingan ikkita tub son yig‘indisi ko‘rinishida  ifodalanadigan sonlarning maxsus to‘plami uchun yangi baho. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №5, pp. 59-75 pdf
8. Aripov M. M., Nigmanova D. B., Raimbekov J. R. Nyuton bo‘lmagan, nodivergent polytropik  filtrlash tenglamasi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №5, pp. 76-83 pdf
9. Zarifzoda S. K. Ikkinchi darajali Riman differensial tenglamasi uchun to‘rtta yagona nuqta bilan  Riman muammosiga aniq yechimlar olish. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №5, pp. 84-92 pdf
10. Karimjonov I. A., Xabibullayev A. R., Xakimova N. R. 3-o‘lchamli nilpotent algebralar uchun  Rota tipidagi operatorlar. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №5, pp. 93-100 pdf
11. Qudratov  X.  E. Kritik  Galton-Watson  tarmoqlanuvchi  jarayonining  yaqinlashish  tezligi  haqida. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №5, pp. 101-106 pdf
12. Mirsaburov M., Allakova Sh. I. Cheksiz sohada singular koeffitsiyentli Gellerstedt tenglamasi  uchun  chegaraviy  xarakteristikada  Trikomi  sharti  to‘liq  berilmаgan  va  parallel  xarakteristikalarda Bitsadze- Samarskiy sharti berilgan masala. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №5, pp. 107-126 pdf
13. Turmetov  B.  X.,  Qadirqulov  B.  J. Buziladigan aralash turdagi  kasr  tartibli  nolokal  tenglama  uchun masala. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №5, pp. 127-136 pdf

1. Aliyev  A.  F.  Kuchli  qorishmali  tashqi  shovqinli  aylana  dinamikasi  uchun  markaziy  limit  teorema. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №6, pp. 1-7 pdf
2. Ishmetov A. Ya., Kurbanov Kh. X.  OS_f  funktorining monadasi haqida. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №6, pp. 8-12 pdf
3. Khalkhuzhaev  A.  M.,  Pardabaev  M.  A. Qo‘zg‘algan  diskret  bilaplasianning  xos  qiymatlari  asimptotikasi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №6, pp. 13-24 pdf
4. Nazarov Kh. A. Haqiqiy B(H_r)  faktorning avtomorfizmi ichkidir. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №6, pp. 25-27 pdf
5. Rakhimov A. A., Karimov U. Sh. Haqiqiy faktorlar va JW- faktorlarning lokal differensiallari. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №6, pp. 28-30 pdf
6. Utebaev  D.,   Utepbergenova  G.Kh.,   Tleuov  K.O. Kuchsiz  metrikada  umumlashgan  namlik  uzatish tenglamasi uchun ayirmali sxemalarining yaqinlashish to‘g‘risida. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №6, pp. 31-41 pdf
7. Yuldashev T. K., Fayziev A. K. Nochiziqli maksimumi bor impul’s ta’sirli differensial tenglamalar  haqida. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №6, pp. 42-49 pdf
8. Nuritdinov J. T. Uchburchaklarning Minkovskiy ayirmasi haqida. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №6, pp. 50-57 pdf
9. Abdullayev  A.  A.,  Islomov  X.  Ikkinchi  tur  elliptik  tipdagi  tenglama  uchun konormal  shartli  chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №6, pp. 58-70 pdf
10. Babayev M. M. Sobolev sinflaridagi nolokal chegaraviy shartli va kechikuvchi argumentli PDO  bilan  bog‘liq  bo’lgan  kasr  tartibli  hosila  qatnashgan  tenglama  uchun  aralash  masalaning  yechilishi haqida. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №6, pp. 71-81 pdf
11. Kuryazov  D.  M. Diskret  logarifmlash  va  faktorizatsiya  murakkablik  masalalariga  asoslangan  elektron raqamli imzo algoritmi. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №6, pp. 82-85 pdf
12. Kushmurodov A. A., Sharipov O. Sh. Banax fazolarida qiymat qabul qiluvchi kuchsiz bog‘langan  tasodifiy miqdorlar uchun Marsinkevich-Zigmund katta sonlar qonuni. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №6, pp. 86-91 pdf
13. Madgoziyev  G.  T. Bir  HC-modeli  uchun  berilgan  Gibbs  o‘lchovining  chetki  bo‘lmaslik  sharti.  Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №6, pp. 92-99 pdf
14. Raxmonov  F.  D.    Yuqori  tartibli  Benni-Lyuk  tipidagi  differensial  tenglama  uchun  nolokal  chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №6, pp. 100-112 pdf
15.  Fayazov  K. S.,  Xajiyev I.  O.  Ko‘p o‘lchovli holda  aralash  tipdagi  tenglama uchun  nokorrekt  chegaraviy masala. Bull. Inst. Math., 2021, Vol.4, №6, pp. 113-122 pdf

"Matematika Instituti Byulleteni" elektron jurnali
(C) Erkinjon Karimov, 2019
Назад к содержимому