Matematika instituti byulleteni

Matematika Instituti Byulleteni
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti
hamda
O'zbekiston Matematika Jamiyati
tomonidan
2018-yilda ta'sis etilgan
Title
Перейти к контенту
Arxiv
2018-yilda chop etilgan maqolalar

1-son


1. Djamalov S.Z. Ko'p o'lchovli fazoda ikkinchi tur aralash tipdagi tenglama uchun nolokal chegaraviy masala haqida (1-8)
2. O'rinov A.Q., Ismoilov A.I.  Umumlashgan Eyler-Puasson-Darbu tenglamasi uchun Koshi-Gursa masalasi yechilishi haqida (9-22)
3. Xakimov R.M., Ayubjonova M.S. Keli daraxti ustida to'rt holatli ferromagnit Potts modeli uchun davriy Gibbs o'lchovlari (23-27)
4. Xakimov R.M., Tojiboyev B.Z. Keli daraxti ustida uch holatli HC modellari uchun chekka Gibbs o'lchovlari haqida (28-31)
5. Xudoyberdiyev A.X., Sattarov A.M. Nilpotent Leibniz algebralarining k tartibli Leibniz differensiallashlari (32-39)
6. Ro'ziyev M.X. Aralash tipdagi tenglamalarning bir sinfi uchun shartlar buzulish chizig'ida va chegaraviy xarakteristika bo'lagida berilgan masala (40-49)
1. Amanov J., Kilichov O. To'rtburchak sohada to'rtinchi tartibli aralash tipdagi tenglama uchun chegaraviy masala (1-8)
2. Djamalov S.Z. Ikkinchi tartibli birinchi tur aralash tipdagi kop olchovli tenglama uchun bir teskari masala haqida (9-15)
3. Raximova G.G. Fiksrlangan uzunlikka ega intervallar yordamida ketma-ket noparametrik baholash (16-21)
4. Sagdullayeva M.M. Bosh qismida issiqlik tarqalish operatori qatnashgan uchinchi tartibli tenglama uchun bir masala haqida (22-27)
5. Devid J., Nolte A., Sherman J. Singulyarlikka ega uch o'lchamli kasr tartibli to'lqin tenglamasi uchun chegaraviy masala (28-52)

1. Tahririyat. Akademik Mahmud Salohiddinovich Salohiddinov (85 yillik yubiley) (1-4)
2. Ashurov R.R., Djamalov S.Z. Ikkinchi tartibli ikkinchi  tur  aralash tipdagi ko'p o'lchovli tenglama uchun  nolocal chegaraviy shartli bir teskari masala haqida (5-11)
3. Sabitov K.B., Sidorov S.N. Parabolik buziladigan qismga ega aralash parabolik-giperbolik tipdagi tenglama uchun teskari masalalar (12-22)
4. Ergashev T.G., Hasanov A. Kampe de Ferye tipidagi funksiyalar uchun xususiy hosilali differensial tenglamalar sistemalarining yechimlari (23-28)
5. Mirsaburov M., Ro'ziyev M.X., Amonov B.B. Singulyar koeffitsiyentlarga ega bo'lgan buziladigan elliptik tipdagi tenglamaning fundamental yechimlari va ularning ba'zi xossalari haqida (29-49)
1. Balkizov J.A. Uchinchi tartibli parabolik-giperbolik tenglama uchun giperbolik qismida siljishli shartli chegaraviy masala haqida (1-10)
2. Berdishev A.S., Hasanov A. Uchinchi tartibli buziladigan tarkibli tenglamalarning bir sinfi uchun xos qiymat masalalari (11-15)
3. Karachik V.V., Turmetov B.X. Bigarmonik tenglama uchun ba'zi-bir nolokal chegaraviy masalalarning yechilishi haqida (16-22)
4. Karimov Sh.T. Ko'p o'lchovli umumlashgan Erdeyi-Kober operatori xossalarining ba'zi umumlashmalari va ularning tatbiqlari (23-35)
5. O'rinov A.Q., Oqboyev A.B. Bir buziladigan ikkinchi tur tenglama uchun A.M. Naxushev masalasiga o'xshash chegaraviy masala (36-45)
6. Xoshimov A.R. Nostatsionar uchinchi tartibli qo'shma tipdagi tenglama uchun boshlang'ich sharti nolokal ko'rinishda bo'lgan ikkinchi chegaraviy masala (46-51)
1. Imanbayev N.S., Kangujin B.Ye. Bir jinsli chegaraviy shartli Koshi-Riman operatorining Volterra xossasiga egaligi haqida (1-5)
2. Irgashev B.Yu. Yuqori tartibli bir tenglamaning gipergeometrik funksiyalar orqali ifodalangan avtomodel yechimlari to'g'risida (6-10)
3. Kadirkulov B.J., Turmetov B.X. Adamar turidagi kasr tartibli operator qatnashgan integro-differensial tenglama yechimini qurish usuli haqida (11-21)
4. Shermatova X.M. Ikkita tur o'zgarish chizig'iga ega bo'lgan uchinchi tartibli parabolik-giperbolik tenglamalarning bir sinfi uchun chegaraviy masalalarning qo'yilishi haqida (22-29)
5. Abdullayev A.A. Ikkinchi tur elliptik-giperbolik tipdagi tenglama uchun chegamayechimining yagonaligi haqida (30-35)
6. Abdullayev O.X., Matchanova A.A. Kaputo operatori qatnashgan uchinchi tartibli parabolik-giperbolik tipdagi yuklangan tenglama uchun nolokal chegaraviy masalalar (36-42)
7. Tashpulatov S.M. Хаbbard modelidagi besh elektronli sistema energiya operatorining muhim spektri strukturasi va diskret spektri. Beshinchi dublet holati (43-52)
1. Apakov Yu.P., Jo'rayev A.X. Yarim chegaralangan sohada yopishqoqlikning  transtovushli tenglamasi uchun bir masala haqida (1-4)
2. Dalabayev U.  Siljuvchi tugun usulining amaliy chegaraviy masalalarga tatbig'i (5-9)
3. Karimov K.T. Singulyar koeffitsientli uch o'lchovli elliptik tenglama uchun integral shartli nolokal masala (10-24)
4. Mamanazarov A.O. Parabolik-giperbolik tenglama uchun nolokal masala (25-31)
5. Xudayarov B.A., Turaev F.J., Komilova X. Pasternak asosli quvurlarning tebranishini matematik modellashtirish (32-40)
6. Shixiyev R.M., Baltabayeva R.B. Konvektivlik hisobga olingan ikki komponentli chiziqsiz muhitda chang-tuz ko'chishi matematik modelining bir xossasi haqida (41-43)
7. Choriyeva S.T. Singulyar koeffitsientli aralash tipdagi tenglama uchun buzilish chizig'ida Frankl shartli masala
yagonaligi haqida (44-46)
8. Churikov V.A. Haqiqiy o'zgaruvchili kasr tartibli differensial va haqiqiy tartibli o'zgaruvchilarning kasr tartibli integrallarining d-operatori ( 47-52)

"Matematika Instituti Byulleteni" elektron jurnali
(C) Erkinjon Karimov, 2019
Назад к содержимому